Sotmetiment a la Junta Arbitral del Transport dels litigis relacionats amb el transport internacional per carretera

Recentment La Junta Arbitral del Transport de Catalunya ha hagut de revisar el criteri en relació amb la seva competència per conèixer les reclamacions derivades de l’execució de contractes de transport terrestre internacionals.  Això ha estat així per la sentència 24/2018, de 12 de març, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En aquest sentit, l’article 33 del conveni CMR no impossibilita que un conflicte es pugui resoldre a través de l’arbitratge, però considera que la voluntat de sotmetiment de les parts a aquest mecanisme ha de ser expressa i ha de fer referència a que la normativa aplicable serà la prevista en el propi conveni CMR.

Tradicionalment, la Junta Arbitral del Transport de Catalunya ha vingut coneixent els litigis derivats del transport internacional de mercaderies per carretera. Moltes vegades, malgrat no hi hagi pacte previ express anterior a la prestació del servei, les parts acaten de forma espontània la seva competència.

El problema es dona quan una de les parts al·lega expressament la seva manca de competència per inexistència del conveni arbitral previ o, simplement, que no compareix a la vista oral.

Per això , des de la Generalitat  es recomana incloure en les condicions de càrrega de clàusules explícites i expresses de sotmetiment a l’arbitratge de transports i a l’aplicació del conveni CMR. Aquesta mesura és per evitar que la Junta Arbitral del Transport de Catalunya s’hagi d’abstenir de conèixer, i en conseqüència, declarar-se incompetent.