Paquet de Mobilitat | Els canvis al Reglament del Temps de conducció i descans, en vigor aquest estiu

El ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest mes de juliol de forma definitiva el Paquet de Mobilitat que s’aplicarà en tres àmbits prioritaris:

 • desplaçaments dels conductors
 • accés al mercat
 • temps de conducció i descans

Tret d’alguna excepció, la modificació del temps de conducció i descans serà la que entrarà en vigor abans, previsiblement el 21 d’agost.

Us expliquem les modificacions més importants que inclou el Reglament de Temps de conducció i descans:

 1. A partir de l’1 de juliol de 2026 el temps de conducció i descans s’aplicarà també a vehicles de més de 2.5 tones de Massa Màxima Autoritzada que realitzen transport internacional de mercaderies.
 2. Les pauses de la conducció en equip es podran fer amb el vehicle en moviment. Sempre que el conductor que faci la pausa no estigui ajudant ni assistint al conductor que està al volant.
 3. A partir d’ara es podran fer en dues setmanes consecutives dos descansos reduïts en transport internacional. En quatre setmanes seguides hauria d’haver com a mínim quatre descansos setmanals, dels quals com a mínim dos hauran de ser descansos normals (de més de 45 hores).
 4. Hi haurà compensacions pels descansos setmanals reduïts, que s’hauran de fer abans que acabi la tercera setmana següent a la que s’ha realitzat el descans.
 5. Tot descans setmanal de més de 45 hores no es podrà realitzar al vehicle i s’haurà de fer en establiments amb equipaments sanitaris i de descans adequats. El cost l’ha d’assumir l’empleador.
 6. Les empreses de transport hauran d’organitzar el treball dels conductors de manera que cada quatre setmanes el conductor pugui tornar al centre operatiu a l’Estat on comença el descans setmanal o al lloc de residència del conductor. Les dues opcions han de ser viables i ha de tribar el conductor quina vol fer.
 7. Es permetran les interrupcions per embarcar i desembarcar en Ferry o tren, sempre que el conductor tingui accés a una cabina o llitera. Aquestes interrupcions podran aplicar-se també als descansos setmanals normals, sempre que el trajecte en ferry o en tren duri més de 8 hores i tingui contractada una cabina.
 8. En circumstàncies extraordinàries es podrà sobrepassar un hora els temps de conducció diaris o setmanals. També es podrà excedir, de forma extraordinària, el període de 144 hores, des de l’inici de la conducció, en que s’hauria de produir el descans setmanal.  Les hores que s’hagin excedit  s’hauran de compensar per un període de descans equivalent en bloc, abans del final de la tercera setmana següent.
 9. El nombre de jornades controlables en carretera, a més de la jornada en curs, passarà de 28 a 56. En el cas dels tacògrafs analògics hauran de portar 56 discs al camió. Aquesta mesura entrarà en vigor el 31 de desembre de 2024 per donar temps a adaptar les targetes de conductor a aquesta capacitat d’emmagatzement.