Nous imports de la indemnització per paralització al 2023

Els Pressupostos de l’Estat per al 2023 actualitzen les quantitats de l’índex IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples). Aquest índex s’utilitza com a referència per diferents conceptes del transport per carretera. Per exemple per al càlcul de la indemnització per paralització i pels danys en el transport de mercaderies. Aquest any s’ha revaloritzat un 3,6% respecte a l’any passat.

Per tant, a partir de l’1 de gener s’estableixen nous imports, tant per a la paralització de vehicles com per al límit de les indemnitzacions per pèrdues i avaries de les mercaderies transportades.

NOVES TARIFES 2023

Paralització del vehicle

  • Primer dia de paralització s’estableix en 40 euros (exclosa la 1a hora inicial) i un màxim de 400 euros per dia
  • A partir del segon dia: s’incrementen les paralitzacions inicials en un 25% i l’import és de 50 euros per hora i 500 euros dia
  • A partir del tercer dia i successius: 60 euros per hora i un màxim de 600 euros per dia

Responsabilitat per pèrdua i avaria de la mercaderia

El límit màxim per el que respon el transportista es fixa en 6,66 euros/kg brut transportat.