Acords internacionals sobre el transport de mercaderies perilloses

Us informem que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat, amb data de 10 i 11 d’abril, diferents acords internacionals administratius sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera i per ferrocarril, que us detallem a continuació:

  • Acord Multilateral M317 en virtut de la secció 1.5 de l’Acord europeu sobre el transports internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al transport de restes mèdiques sòlides o clínics, Categoria A, fet a Madrid el 23 de març de 2020.

PDF (BOE-A-2020-4397)

  • Acord Multilateral M324 en virtut de la secció 1.5.1. de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera relatiu als certificats de formació dels conductors de conformitat amb el punt 8.2.2.8.2 de l’ADR i els certificats de consellers de seguretat de conformitat amb el punt 1.8.3.7 de l’ADR, fet a Madrid el 23 de març de 2020.

PDF (BOE-A-2020-4398)

  • Acord Multilateral M325 en virtut de la secció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, relatiu a inspeccions periòdiques o intermèdies de conformitat amb els apartats 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 i 6.10.4 de l’ADR, i els certificats d’aprovació per a vehicles de conformitat amb l’apartat 9.1.3.4 de l’ADR, fet a Madrid el 23 de març de 2020.

PDF (BOE-A-2020-4399)

  • Acord Multilateral M326 en virtut de la secció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, relatiu a la inspecció periòdica i l’assaig de recipients a pressió del transport de gasos de la Classe 2, fet a Madrid el 2 d’abril de 2020.

PDF (BOE-A-2020-4409)

  • Acord Multilateral M327 sota la secció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, sobre inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes portàtils i contenidors de gas d’elements múltiples (CGEM) certificats “UN” d’acord amb els apartats 6,7,2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 i 6.7.5.12.2 de l’ADR, fet a Madrid el 2 d’abril de 2020.

PDF (BOE-A-2020-4410)

  • Acord multilateral RID 1/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Ferrocarril (RID), relatiu als certificats dels consellers de seguretat de conformitat amb el put 1.8.3.7 del RID, fet a Madrid el 25 de març de 2020.

PDF (BOE-A-2020-4400)

  • Acord Multilateral RID 2/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Ferrocarril (RID), relatiu a les inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes de conformitat amb els apartats 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 i 6.10.4 del RID, fet a Madrid el 25 de març de 2020.

PDF (BOE-A-2020-4401

  • Acord Multilateral RID 3/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Ferrocarril relatiu a la inspecció periòdica i l’assaig de recipients a pressió per al transport de gasos de la Classe 2, fet a Madrid el 2 d’abril de 2020.

PDF (BOE-A-2020-4407)