Es modifica l’ús de les mascaretes en els diferents mitjans de transport

 

L’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, entre d’altres qüestions, modifica l’ús de les mascaretes en els diferents mitjans de transport. Aquesta Ordre ha entrat en vigor a les 00:00h del 8 de juny i serà vigent durant tot l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues:

 

Condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre:

 

  1. En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, en general, que estiguin proveïts amb dues places homologades (conductor i passatger) podran viatjar dues persones. L’ús de guants serà obligatori per part del passatger i també per part del conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l’ús compartit. A aquest efecte, seran admesos els guants de protecció de motoristes.

 

  1. En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin en el mateix domicili.

 

  1. En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, quan no totes convisquin en el mateix domicili, podran desplaçar-se dues persones per cada fila  de seients, sempre que respectin la màxima distància possible entre els ocupants.

 

  1. En  els  transports  públics  de viatgers en  vehicles  de fins  a nou  places,  inclòs  el  conductor,  podran  desplaçar-se  dues  persones  per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, havent de garantir-se, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants. En cas que tots els usuaris convisquin en el mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor.

 

  1. En els vehicles en els quals, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d’una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que guardin la màxima distància possible.

 

  1. En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers amb autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d’anar asseguts, es podran usar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.

 

  1. En  els  transports  públics  col·lectius  de viatgers    d’àmbit    urbà  i periurbà,  en  els quals existeixin  plataformes  habilitades  per al transport  de viatgers  dempeus,  podran  ocupar-se  la  totalitat  de les places  assegudes,  i  es mantindrà una referència d’ocupació de dos usuaris per cada metre quadrat en la zona habilitada per a viatjar dempeus, havent de procurar-se, en tot cas, la major separació entre els passatgers.