COVID 19 | Tramitacions per al transport de viatgers i de mercaderies

La Direcció General de Transports i Mobilitat ha informat sobre les novetats en algunes tramitacions per al transport de viatgers i de mercaderies per carretera:

AUTORITZACIONS DE TRANSPORT

 • La validesa de les autoritzacions de transport que eren vigents el 14 de març de 2020, queda prorrogada, d’acord amb el Reial Decret 463/2020 durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el de les pròrrogues que es puguin adoptar.
 • Les sol·licituds de noves autoritzacions, increments de flota o substitució de vehicle hauran d’esperar fins a la normalització de l’activitat administrativa o l’adopció de protocols específics de tramitació.
 • En el cas de les autoritzacions en baixa per no visar pendents de rehabilitació, també han d’esperar fins a la fins a la normalització de l’activitat administrativa o l’adopció de protocols específics de tramitació

TARGETES DE TACÒGRAF DIGITAL

 • La validesa de les targetes de tacògraf que eren vigents el 14 de març de 2020, queda prorrogada, d’acord amb el Reial Decret 463/2020 durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el de les pròrrogues que es puguin adoptar.
 • Les sol·licituds de noves targetes de tacògraf hauran d’esperar fins a la normalització de l’activitat administrativa o l’adopció de protocols específic de tramitació.
 • Targetes de tacògraf digital defectuoses o extraviades: cal esperar fins a la fins a la normalització de l’activitat administrativa o l’adopció de protocols específics de tramitació. Tot i així cal tenir en compte les previsions establertes a la normativa actual en aquesta matèria
 • Reglament UE 165/2014, article 29:- 1. Deteriorament, funcionament defectuós, pèrdua, (pèrdua) o robatori de la targeta de conductor: en aquests casos, es pot conduir sense targeta per un període màxim de 15 dies, encara que pot ser excedit per tornar a la base, sempre que el conductor pugui justificar la impossibilitat de presentar o utilitzar la targeta durant aquest període.
  Ordre FOM/1190/2005, de 25 de abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital:
  En cas de pèrdua, robatori, deteriorament, mal funcionament o retirada de la targeta de conductor, aquest ha de sol·licitar, en el termini màxim de set dies naturals a partir de el moment en què s’hagi produït el fet, la seva substitució davant l’òrgan competent en matèria de transport per carretera que correspongui a el lloc en què aquell tingui la seva residència normal.
  (..)
  L’òrgan competent ha d’expedir, prèvia compareixença de l’interessat per acreditar la seva identitat i comprovar el compliment dels requisits, una nova targeta dins dels cinc dies hàbils següents a la sol·licitud. La nova targeta, que mantindrà el mateix termini de validesa de la targeta anterior.

CERTIFICAT DE CONDUCTOR DE TERCERS PAÍSOS

La tramitació de certificats de conductor de tercers països haurà d’esperar fins a la normalització de l’activitat administrativa o l’adopció de protocols específics de tramitació

S’AMPLIA LA VIGÈNCIA DE LES AUTORITZACIONS COMPLEMENTÀRIES

La Direcció General de Trànsit també ha publicat la instrucció 20TV-108 per la que es prorroga la vigència de les autoritzacions complementàries de circulació. També preveu de forma excepcional la exempció de la tramitació de les autoritzacions complementàries per als mateixos vehicles. Així amb caràcter excepcional es prorroguen sis mesos les autoritzacions complementaries de circulacions i les autoritzacions per al conjunt euromodular que acabin la seva vigència durant l’estat d’alarma.

Les autoritzacions complementàries son per a Vehicles Especials d’Obres i Serveis,  vehicles especials agrícoles, vehicles en règim de Transport Especial i conjunts de configuració euromodular.

Podeu ampliar la informació aquí