Calendari de les proves per obtenir el CAP a l’any 2021

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat avui la Resolució TES/3277/2020, de 2 de desembre, per la qual es comunica les dates de realització de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional per a l’exercici de conductor professional.

Les dates de realització de les proves per als permisos D1, D1+E, D, D+E, i permisos C1, C1+E, C, C+E són les següents:

-1a convocatòria: 29 de gener de 2021
-2a convocatòria: 26 de març
-3a convocatòria: 28 de maig
-4a convocatòria: 9 de juliol
-5a convocatòria: 17 de setembre
-6a convocatòria: 24 de novembre

Els terminis de presentació de les sol·licituds per concórrer a les proves de les diferents convocatòries de l’any 2021 són les següents:

– 1a convocatòria: del 9 al 28 de desembre de 202o.
– 2a convocatòria: de l’1 al 28 de febrer de 2021.
– 3a convocatòria: de l’1 al 20 d’abril de 2021.
– 4a convocatòria: de l’1 al 20 de juny de 2021.
– 5a convocatòria: de l’1 al 20 d’agost de 2021.
– 6a convocatòria: de l’1 al 20 d’octubre de 2021.

Quan l’últim dia dels terminis sigui dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

L’adreça per realitzar la inscripció telemàtica és www.gencat.cat/territori.