Les revisions d’ITV per vehicles ADR s’hauran de comunicar 3 dies abans

A partir de l’1 de juny de 2021, els organismes de control i els operadors d’ITV hauran de comunicar amb un mínim de 3 dies hàbils d’antelació a l’òrgan competent de la Generalitat les revisions als vehicles especials de transport de mercaderies.

Aquesta normativa afecta els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada i els vehicles de mercaderies perilloses.

La comunicació prèvia generarà un número d’expedient, que s’ha d’incorporar al certificat d’inspecció. Els certificats d’inspecció que no disposin del número d’expedient corresponent no tindran validesa.

Podeu consultar la nova normativa aquí.

També podeu consultar la Resolució EMC/949/2021, del 6 d’abril, que ha publicat el DOGC sobre aquest procediment aquí.