Coronavirus | Suspensió de restriccions a camions

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha estimat convenient, amb l’objectiu de garantir el subministrament de béns essencials en el context de la situació excepcional pel COVID-19, aixecar excepcionalment les restriccions a la circulació per al transport de mercaderies en general (punt primer. B.1.1. de l’esmentada Resolució), mercaderies perilloses (punt primer. B.2.1. de l’esmentada Resolució) incloses en l’apartat 1r (restriccions comuns) de l’annex V que els siguin aplicables i vehicles especials i vehicles que necessiten autorització complementària de circulació al superar, per les seves característiques tècniques o per raó de la càrrega indivisible transportada, els valors de les masses o dimensions màximes permeses (punt primer. B.3.1. de l’esmentada Resolució) que els siguin aplicables durant el període comprès entre el dissabte 14 de març del 2020 i el dissabte 28 de març de al 2020 (ambdós inclosos).

D’altra banda, us recordem que es mantindran les restriccions per itinerari que preveu apartat B.2.2 de l’esmentada resolució i en l’annex V apartat 2n Restriccions específiques epígraf A. Igualment es mantindran les restriccions que preveu l’annex V apartat 2n Restriccions específiques epígraf B.

Us enllacem la nota informativa de la DGT