L’Agència Tributària concedeix les ajudes directes al sector transporti aprovades al març a 125.000 transportistes i taxistes, denegant-la-hi a altres 20.000 per incomplir algun requisit

• Les ajudes directes al sector del transport per carretera per import de 450 milions d’euros va ser una de les mesures estrelles incloses en l’acord subscrit entre les organitzacions del sector i el Govern per a pal·liar els efectes per l’alça incontrolada dels preus dels carburants, consistent en un import fix als transportistes tant de mercaderies com de viatgers, taxis, vtcs i ambulàncies en funció del tipus i nombre de vehicles que posseeixi.

• En data d’avui, el 85% dels sol·licitants han rebut ja les ajudes en el seu Banc, la qual cosa suposa un total de 125.000 transportistes i taxistes, havent-se denegat una mica més de 20.000 sol·licituds per incomplir algun requisit, que rebran una notificació al llarg d’aquest mes de Juny explicant els motius del rebuig

Una les mesures estrelles aprovades pel Govern a la fi del passat mes de Març, fruit dels acords aconseguits amb les associacions de de transportistes per a pal·liar els efectes de l’alça incontrolada dels preus dels carburants , van ser les ajudes directes a transportistes i taxistes en funció del número i tipus de vehicles que són titulars, i que han suposat un muntant total superior als 450 milions d’euros.

En aquest sentit, segons ha pogut saber FENADISMER, el 85% dels sol·licitants que van demanar les ajudes durant el termini establert per a això, que va concloure el passat 2 de Maig, ja han rebut els imports concedits en la seva entitat bancària, que recordem que es calculaven en funció del número i tipus de vehicles que eren titulars (camions, furgonetes, autobusos, taxis, vtcs i ambulàncies), la qual cosa ha suposat que un total d’una mica més de 125.000 transportistes i taxistes han resultat beneficiaris d’aquestes ajudes.

Per contra, les restants sol·licituds presentades, que suposen entorn de 20.000 sol·licitants, seran denegades. bé per incomplir algun dels requisits que donaven dret a l’ajuda, com per exemple no posseir autorització de transport en vigor en el moment de la sol·licitud, o bé per algun error en la tramitació de la sol·licitud, com per exemple errors en la consignació del compte bancari d’ingrés de l’ajuda o bé per correspondre aquest compte a un altre titular. En tots aquests casos, les Administracions territorials de l’Agència Tributària remetran al llarg d’aquest mes de Juny una comunicació als afectats indicant-los el motiu de la denegació, podent presentar les al·legacions que desitgin en un termini de 15 dies. Per això, l’Agència Tributària recomana no presentar ara cap recurs fins que no es rebi la citada notificació, en la qual es detallarà perquè ens ela ha arribat a concedir.

Així mateix cal recordar que en el cas de contribuents que haguessin sol·licitat les ajudes i tinguessin deutes amb Hisenda, l’Agència Tributària ha procedit a la compensació d’aquestes, la qual cosa així mateix els serà notificat per part del Departament de Recaptació corresponent.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.