Els partits polítics presenten esmenes utòpiques en la tramitació de la Llei de Mobilitat Sostenible

• El projecte de Llei de Mobilitat Sostenible que es tramita en l’actualitat en el Congrés dels Diputats per via d’urgència té com a objectius la introducció de la tecnologia en la mobilitat, avançar cap a la descarbonització del transport, modificar la seva actual fiscalitat i la cerca de noves vies per a finançar el manteniment de les carreteres.

• Entre les esmenes plantejades pels grups polítics en l’àmbit del transport de mercaderies estan el foment irreal del transport per ferrocarril en detriment de la carretera o la generalització dels vehicles zero emissions en la distribució urbana, propostes utòpiques en alguns casos.

Com es recordarà, el mes de desembre passat el Govern va aprovar en Consell de Ministres el Projecte de Llei de Mobilitat Sostenible, remetent-lo al Congrés dels Diputats per a la seva tramitació i aprovació parlamentària per via d’urgència, amb l’objectiu de donar resposta als reptes en matèria econòmica, social i mediambiental al fet que s’ha d’enfrontar el transport i la mobilitat, promovent la descarbonització i digitalització del transport, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic i la reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle.

En l’àmbit del transport de mercaderies, la Llei reconeix el seu transport com un servei indispensable per a la societat a causa de la seva rellevància en el sosteniment de l’activitat econòmica, però fomentant fonamentalment el transport ferroviari així com la coordinació entre les Administracions per a la millora de la cadena logística.

És en aquest àmbit en el qual els Grups Polítics han presentat alguna de les seves esmenes, en alguns casos proposant fomentar de manera desproporcionada i irreal el transport ferroviari o la utilització generalitzada de vehicles zero emissions en els àmbits urbans, la qual cosa FENADISMER considera d’impossible realització pràctica.

Exemples d’aquestes propostes utòpiques és la que planteja revisar l’estratègia per a l’impuls del transport ferroviari de mercaderies amb l’objectiu d’aconseguir una quota modal del 18% en 2030 respecte al total de mercaderies transportades per via terrestre i de, almenys, el 35% en 2040 (recordem que en l’actualitat la seva quota modal no aconsegueix el 3%, una quarta part del que transportava en els anys 70) o bé la que proposa que es garanteixi que els serveis de recollida i lliurament d’última milla es realitzaran sota el criteri de zero emissions a partir de 2030 en els municipis de més de 20.000 habitants; i en els altres a partir de 2035. Altres esmenes van dirigides a establir uns objectius difícilment assolibles de descarbonització de la flota de transport de mercaderies per carretera, plantejant per a tots els camions un objectiu de reducció d’emissions abans de 2035.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.