El Ministeri de Transports sanciona ja d’ofici als carregadors i intermediaris morosos que paguin als seus transportistes a més de 60 dies

• El control del compliment de la legislació sobre els terminis màxims de pagament en el sector del transport per carretera va ser inclòs com a actuació prioritària en el Pla d’Inspecció de Transport per a aquest any 2023.

• Per a dur a terme aquest control per part dels Serveis d’Inspecció, en els requeriments d’inspecció que de manera rutinària duen a terme sol·liciten d’ofici a les empreses transportistes la seva documentació comercial i els instruments de pagament utilitzats per a abonar les seves factures, la qual cosa permet constatar si l’empresa carregadora o intermediària que li va contractar ha incomplert el termini màxim legal de pagament fixat en 60 dies.

Com ja va informar FENADISMER en el seu moment, el Pla Nacional d’Inspecció de Transport va incloure dins de les seves actuacions prioritàries per a aquest any 2023 el control dels terminis de pagament en el transport de mercaderies per carretera, per a aconseguir d’aquesta manera el ple compliment i aplicació de la legislació sobre morositat en el sector, ja que si bé s’ha pogut constatar des de l’aprovació a l’octubre de 2021 del règim sancionador de lluita contra la morositat una important reducció dels terminis de pagament, encara subsisteix un grau significatiu d’incompliment superior al 50%.

Per això, segons ha pogut constatar FENADISMER; els Serveis d’Inspecció dependents del Ministeri de Transports ja han començat a actuar d’ofici per a sancionar per aquest incompliment contra empreses carregadores, agències, operadors i grans flotistas per no respectar els terminis màxims de pagament als transportistes col·laboradors que efectivament van prestar aquests serveis.

Així, amb les dades obtingudes de la documentació comercial que les empreses transportistes estan obligades a aportar en els requeriments ordinaris d’inspecció que periòdicament els remet el Ministeri de Transports, s’ha començat a notificar procediments sancionadors a les empreses contractistes de transport que incompleixin el termini màxim de pagament de 60 dies.

Literalment, les notificacions que són remeses a les empreses pagadores de transport indiquen el següent: “De l’anàlisi de la documentació presentada es va detectar que les factures emeses per l’empresa transportista XXX en concepte de serveis de transport de mercaderies prestats per a l’empresa YYYY el mes de desembre de 2021 van ser pagades incomplint el límit màxim legal de pagament en els 60 dies naturals prevists en l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures per a combatre la morositat en les operacions comercials”. En estes sentit cal recordar que aquest precepte assenyala que el termini màxim de pagament en tots els casos serà de 60 dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o prestació dels serveis, no des de la data d’elaboració de la factura que normalment és emesa amb data molt posterior.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.