L’activitat del transport per carretera es va recuperar de nou en el segon trimestre a Espanya

  • El Ministeri de Transports publica l’actualització dels Observatoris de costos, preus i activitat del transport de mercaderies per carretera corresponents al 2n trimestre de 2021.

 

  • Es va constatar en aquest trimestre un nou increment dels costos degut principalment a la pujada del gasoil, una nova disminució dels preus, així com una nova recuperació de l’activitat en les tones transportades.

 

Terrassa, 29 de setembre del 2021. Aquest dimecres 29 de Setembre el Ministeri de Transports ha fet públic els resultats dels Observatoris de costos, preus i activitat del transport de mercaderies per carretera corresponents al segon trimestre d’aquest any 2021, en ocasió de la reunió que ha tingut lloc del Grup de Treball que conformen els representants de l’Administració, de les associacions de transportistes i de les empreses carregadores que es reuneix trimestralment per a procedir a la seva anàlisi i posterior aprovació.

Referent als costos d’explotació de l’activitat del transport de mercaderies per carretera, en el segon trimestre de 2021 es produeix un nou increment dels costos com ja va ocórrer en els trimestres anteriors, degut fonamentalment a la pujada del preu del gasoil, que va augmentar en un 6´9% en el trimestre (en l’últim any la pujada ha estat del 19´5%). Així el cost unitari per quilòmetre recorregut per a un vehicle articulat de càrrega general queda establert en 1´12 €/km, havent-se produït un increment mitjà dels costos en un 2’6%, que s’incrementa al 2’8% en el cas del vehicle articulat frigorífic i un increment del 1’2% en el cas de la furgoneta. En aquest trimestre la partida del combustible ha guanyat més pes en l’estructura de costos, en representar en el 33’8% del total dels costos d’explotació per a un vehicle articulat de càrrega general, superat per la partida de personal i dietes, que representa un 33´8% del total dels costos. De fet el gasoil ha estat el causant del 82´5% de l’increment dels costos d’explotació del transport de mercaderies per carretera en aquest trimestre.

Pel que fa als preus percebuts per les empreses transportistes, en el segon trimestre de 2021 s’ha produït una nova disminució, del -1´4%, tenint en compte que en el trimestre anterior ja s’havien reduït de manera significativa. Així, és especialment significativa la baixada en transports de mitjanes distàncies, del -3´5%, i una mica menor en curtes distàncies, amb el -0´7%.

Quant a l’activitat desenvolupada, prenent com a base l’enquesta permanent que setmanalment fa el Ministeri de Transports a 1000 transportistes de tots els sectors i especialitats, es va constatar una nova recuperació de l’activitat de les empreses transportistes durant el segon trimestre de 2021 en relació amb el mateix període de 2020, però cal tenir en compte que el sector va sofrir una molt important disminució de l’activitat l’any passat coincidint amb la declaració de l’estat d’alarma deguda a la pandèmia. Així en el segon trimestre, en taxes interanuals es va produir un important increment de l’activitat en tones transportades, en concret del 24’2%, que es va produir en tots els segments: en transport internacional (24´2’%), en transport nacional de llarga distància ( 23´7%) i en transport nacional de curta distància (28´6%).

Les dades íntegres dels tres Observatoris de Costos, Preus I activitat corresponents al segon trimestre de 2021 podran consultar-se en la pàgina web del Ministeri de Transports https://www.mitma.gob.es/

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.