Estrangers residents i que treballen a Espanya convaliden els títols de transportista obtinguts fraudulentament als seus països

  • L’alliberament absolut de l’accés a l’activitat del transport per carretera, després de l’eliminació del requisit d’antiguitat de la flota per part del Tribunal Suprem, està afavorint l’entrada massiva de nous transportistes al sector, tant espanyols com estrangers.

  • En el cas dels estrangers que treballen i resideixen a Espanya, per a obtenir el títol de transportista en comptes de realitzar l’examen oficial al nostre país, no obstant això, opten de manera fraudulenta per realitzar-lo als seus països d’origen, principalment de l’Est, en resultar en molts casos més fàcil la seva obtenció, per a posteriorment sol·licitar la seva convalidació al Ministeri de Transports.

 

Terrassa, 6 de setembre del 2021. Coincidint amb el procés de liberalització absoluta i eliminació de requisits que s’ha anat duent a terme en l’últim any i mig en el sector del transport de mercaderies per carretera a Espanya, especialment després de la “punta” donada pel Tribunal Suprem en eliminar a la fi de 2019 el requisit d’antiguitat màxima de la flota per a accedir, i sense que l’Administració hagi fet res fins avui per a esmenar-ho, FENADISMER ve denunciant les diferents actuacions que tant des del Ministeri de Transports com des d’algunes Comunitats Autònomes s’està duent a terme per a facilitar l’entrada massiva i desordenada de nous transportistes al sector.

Una nova prova més d’aquesta política de “portes obertes” és el procediment que s’està duent a terme des del Ministeri de Transports per a l’atorgament dels títols de transportista als estrangers europeus que treballen a Espanya. Aquests, en comptes de realitzar l’examen oficial al nostre país per a obtenir aquesta titulació, per tenir la seva residència establerta al nostre país, no obstant això, opten de manera fraudulenta per realitzar-lo als seus països d’origen, principalment d’Europa de l’Est, segons ha pogut constatar FENADISMER, en resultar en molts casos més fàcil la seva obtenció, per a posteriorment sol·licitar la seva convalidació a Espanya al Ministeri de Transports.

Aquesta pràctica d’obtenció del títol oficial per a exercir com a transportista al país d’origen i la seva posterior convalidació en el qual es resideix resulta il·legal en estar vulnerant la normativa europea que regula l’accés a l’activitat del transport per carretera, en concret, el Reglament europeu 1071/2009, en l’article del qual 8 estableix clarament que les persones interessades a obtenir el títol de competència professional per a ser transportista hauran d’examinar-se en l’Estat membre en el qual tinguin la seva residència habitual, entenent com a tal “el lloc en què una persona viva habitualment, és a dir, almenys 185 dies per cada any civil, per raó de vincles personals que revelin llaços estrets entre la persona i el lloc en què habita”.

Per això, FENADISMER exigirà al Ministeri de Transports que, abans de procedir a la convalidació dels títols de transportista obtinguts en altres països europeus, comprovi si el sol·licitant en el moment de realitzar l’examen havia acreditat el compliment del requisit de residència habitual, denegant-lo en cas contrari.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.