COVID 19 | Es prorroga la vigència de les targetes de tacògraf caducades durant l’estat d’alarma

El Ministeri de Transports i Mobilitat ha aprovat en l’ordre TMA/324/2020, de 6 d’abril, la pròrroga de la vigència de les targetes de tacògraf caducades durant l’estat d’alarma, tant de conductor com d’empresa.

TARGETA DE CONDUCTOR
Si la targeta de tacògraf caduca entre el 6 de març i els 15 dies posteriors a la data que finalitzi l’estat d’alarma, el conductor podrà continuar conduint sempre que s’hagi sol·licitat la seva renovació amb un mínim de 15 dies hàbils abans de la data de caducitat.
Podeu consultar com fer les sol·licituds de renovació aquí.
Els conductors afectats per aquesta situació hauran de realitzar aquest procediment:

  1. Abans del viatge hauran d’imprimir les dades del vehicle indicant les dades que permetin la seva identificació  i els períodes esmentats en l’article 34, apartat 5, lletra b) incisos ii) “altres treballs”, iii) “disponibilitat”, iV) “pausa o descans”.
  2. Al final de la jornada,  imprimir les dades corresponents als períodes de temps registrats pel tacògraf, quan aquests períodes no hagin estat registrats pel tacògraf, i incloure en aquest document les dades que permetin identificar-lo, acompanyades de la seva signatura.
  3. En tot cas, sempre haurà de portar al vehicle la targeta caducada i un comprovant de la sol·licitud de renovació de la targeta.

TARGETA D’EMPRESA

Les empreses que tinguin targetes de tacògraf que caduquin entre el 6 de març i els 15 dies hàbils posteriors a la finalització de l’estat d’alarma queden exemptes de la seva utilització i de les obligacions per a les que el seu ús sigui imprescindible.

Això només es pot aplicar en el cas que s’hagi presentar la sol·licitud de renovació de la targeta en el termini de 15 dies hàbils anteriors a la data de caducitat de la targeta i no es disposi d’altres targetes de tacògraf en vigor en el període comprés entre el 14 de març i els 15 dies posteriors al final de l’estat d’alarma.

Podeu consultar la normativa aquí.